ECHR building

Адвокатська компанія Єгора Бойченко avocat.boychenko@gmail.com має успішний досвід в наданні юридичних послуг з підготовки, подання та супроводу скарг до Комітетів ООН та інших механізмів ООН.

Приватна особа або член групи приватних осіб може подати скаргу до одного з договірних органів або комітетів незалежних експертів Організації Об'єднаних Націй (Комітет ООН), якщо вважає, що він чи вона є особисто та безпосередньо жертвою порушення права, гарантованого пактом/конвенцією ООН про права людини або Факультативним протоколом до нього/неї.

Процедура подання скарги до Комітетів ООН може бути особливо цікавою для осіб, чиї права були порушені державою, яка не є учасником Європейської конвенції з прав людини. Наприклад, Республіка Білорусь, Казахстан, Узбекистан і, з 16 вересня 2022 року, Російська Федерація належать до держав, які не є учасниками системи захисту прав людини Європейської конвенції з прав людини.

Також слід зазначити, що у деяких випадках Комітет ООН може розглянути скаргу, якщо Європейський суд з прав людини відхилив (прийняв рішення про неприйнятність) аналогічну скаргу з процесуальних підстав.

В даний час існує вісім Комітетів ООН, які можуть, за певних умов, отримувати та розглядати індивідуальні скарги, а саме:

 1. Комітет з прав людини (КПЛ) розглядає індивідуальні скарги про ймовірні порушення прав, закріплені Міжнародним пактом про цивільні та політичні права;
 2. Комітет проти катувань (КПК) розглядає індивідуальні скарги на порушення прав, закріплених Конвенцією проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження та покарання (Конвенція проти катувань);
 3. Комітет з економічних, соціальних та культурних прав (КЕСКП) розглядає індивідуальні скарги про порушення прав, гарантованих Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права;
 4. Комітет з ліквідації дискримінації щодо жінок (КЛДЖ) розглядає індивідуальні скарги про можливі порушення Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;
 5. Комітет з ліквідації расової дискримінації (КЛРД) розглядає індивідуальні скарги про можливі порушення Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;
 6. Комітет з прав інвалідів (КПІ) розглядає індивідуальні скарги про можливі порушення Конвенції про права інвалідів;
 7. Комітет з насильницьких зникнень (КНЗ) розглядає індивідуальні скарги про порушення Міжнародної конвенції про захист всіх осіб від насильницьких зникнень;
 8. Комітет з прав дитини (КПД) розглядає індивідуальні скарги про можливі порушення Конвенції про права дитини та Протоколів до Конвенції.

Слід наголосити, що індивідуальна скарга може бути подана лише проти держави, яка ратифікувала сам пакт/конвенцію ООН та процедуру подання скарг за відповідним пактом або конвенцією ООН. Наприклад, скарга проти Російської Федерації може бути подана на передбачувані порушення прав, гарантованих Міжнародним пактом про цивільні та політичні права, але не може бути подана про порушення прав за Міжнародним пактом про економічні, соціальні та культурні права, оскільки Російська Федерація не ратифікувала Факультативний протокол до останнього Пакту щодо процедури подання індивідуальних скарг. Таким чином, завжди слід перевіряти, чи може скарга щодо порушення конкретних прав бути подана проти конкретної держави.

Подібно до процедури, передбаченої Європейською конвенцією з прав людини, скарга до Комітету ООН може бути подана після вичерпання доступних засобів правового захисту на національному рівні та протягом певного періоду після ухвалення остаточного рішення на національному рівні або завершення іншої процедури міжнародного розслідування чи врегулювання.

Строки подання скарги варіюються залежно від пакту/конвенції. Наприклад, відповідно до положень Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, скарга може бути визнана неприйнятною як зловживання правом на подання скарги, «якщо вона [скарга] подана через 5 років з моменту вичерпання автором скарги внутрішніх засобів правового захисту або, у відповідних випадках , через 3 роки після завершення іншої процедури міжнародного розгляду або врегулювання, якщо немає причин, що виправдовують затримку з урахуванням усіх обставин справи». Деякі пакти та конвенції ООН (наприклад, Конвенція проти катувань) не передбачають точних строків подання індивідуальної скарги. Проте навіть в такому разі Комітети ООН радять і просять подати скаргу якнайшвидше після вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, оскільки затримка з поданням скарги може ускладнити надання належної відповіді (обзервацій) державою щодо скарги та належну оцінку Комітетом ООН фактичних обставин справи; Комітет ООН може вважати розгляд скарги неефективним, якщо час, що минув з моменту вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, є настільки тривалим, що робить розгляд скарги Комітетом ООН невиправдано важким.

Комітети ООН розглядають та приймають рішення про порушення прав на підставі фактів та доводів, викладених у скарзі, доданих до неї документів та доводів, висловлених в обзерваціях заявника та держави у процесі розгляду скарги відповідним Комітетом ООН. Якщо Комітет ООН знаходить порушення прав заявника відповідно до пакту/конвенції, він вимагає від держави- учасниці відшкодувати шкоду заявнику, яка може включати компенсацію та вжиття індивідуальних заходів щодо припинення порушення.

Більшість скарг надходить до КПЛ про можливе порушення прав за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права; права, що гарантуються Пактом, дуже схожі на права, що захищаються Європейською конвенцією з прав людини. У свою чергу, Комітет проти катувань розглядає скарги щодо заборони тортур та інших форм жорстокого поводження; більшість скарг щодо «видворення» (повернення заявника до країни, в якій йому або їй може загрожувати застосування тортур) подається до даного Комітету ООН.

Комітети ООН також мають компетенцію наказати державі застосовувати забезпечувальні (термінові) заходи на будь-якому етапі процедури розгляду скарги в Комітеті ООН, щоб запобігти діям, які згодом не можуть бути скасовані (наприклад, екстрадиція до країни, де заявнику загрожує ризик тортур). Клопотання про вжиття забезпечувальних заходів має бути подано разом зі скаргою або пізніше під час розгляду скарги, якщо скарга зареєстрована.

Слід зазначити, що скарга має бути подана на одній з офіційних мов ООН (арабській, китайській, англійській, французькій, російській чи іспанській). Суттєві документи, що подаються разом зі скаргою, або їх резюме також мають бути подані у перекладі на одну з офіційних мов ООН.

Нарешті, слід наголосити, що для осіб, права яких порушуються державами, які не є учасниками пактів/конвенцій ООН та/або їхнього механізму подання скарг, Організація Обєднаних Націй пропонує альтернативні процедури, такі як:

 • процедура розгляду скарг Радою ООН з прав людини, яка застосовується щодо грубих та достовірно підтверджених порушень прав людини та основних свобод;
 • спеціальні процедури Ради ООН з прав людини, які є незалежними експертами з прав людини і які можуть розглядати та вживати певних заходів щодо будь-якої держави щодо індивідуальних скарг на порушення прав людини. У рамках свого мандата спеціальні процедури надсилають урядам листи-звернення про отримані ними заяви про порушення прав людини. За потреби експерти просять відповідні органи вжити заходів для запобігання або припинення порушення, розслідувати його, притягнути до відповідальності винних та забезпечити наявність засобів правового захисту для жертв чи їхніх сімей. Листи-звернення спеціальних процедур мають рекомендаційний характер. Ця процедура може бути дуже корисною у разі провадження у справі про депортацію/екстрадицію до відповідної держави, оскільки лист спеціальної процедури, що свідчить про порушення основних прав людини, може стати вагомим аргументом проти екстрадиції/видворення до такої держави.

Адвокатська компанія Єгора Бойченко надає такі види послуг з подання скарг та ведення справ у Комітетах ООН та за іншими процедурами ООН щодо захисту прав людини:

 • Аналіз документів та рекомендації щодо звернення до Комітетів ООН або використання іншої спеціальної процедури ООН;
 • Підготовка та подання скарги до Комітету ООН, включаючи запит на термінові заходи, однією з офіційних мов ООН (англійська, французька, російська):
  • правильний виклад фактів;
  • коректний виклад порушень пактів/конвенцій;
  • правильне заповнення формуляра та оформлення додатків.
 • Вступ у справу та участь у справі на етапі обміну обзерваціями за скаргою між заявником та державою-відповідачем:
  • кореспонденція з відповідним Комітетом ООН однією з офіційних мов ООН;
  • підготовка та подача обзервацій однією з офіційних мов ООН.
 • Підготовка та подання скарг за спеціальними процедурами.